Search
Duplicate

데코수학/ 선형대수학/ 부분벡터공간

(유튜브 동영상인데 현재는 삭제되어서 내용만 남김)

개념

(V,+,)(V, +', \cdot '): V.S over F\mathbb{F} 일때, (W,+,)(W, +', \cdot ') : sub V.S of (V,+,)(V, +', \cdot ') (V.S = Vector Space)
\Leftrightarrow
WVW \subseteq V
+,+', \cdot 'WW 위에서 그대로 잘 정의되어, (W,+,)(W, +', \cdot ') : V.S over F\mathbb{F}
Sub V.S 예시
Qn\mathbb{Q}^{n} (over Q\mathbb{Q}) : sub V.S of Rn\mathbb{R}^{n} (over Q\mathbb{Q})
V : sub V.S of V
{0V}\{ \vec{0}_{V} \}: sub V.S of V
WW: sub V.S of VV
\Leftrightarrow
0VW\vec{0}_{V} \in W
a,bWa+bWa, b \in W \Rightarrow a + b \in W
αF,aWαaW\alpha \in \mathbb{F}, a \in W \Rightarrow \alpha \cdot a \in W
Sub V.S 특징
WW : sub V.S of V,UV, U : sub V.S of WUW \Rightarrow U: sub V.S of VV
WαW_{\alpha} : sub V.S of VWαV \Rightarrow \cap W_{\alpha} : sub V.S of VV
W1,W2W_{1}, W_{2} : sub V.S of VV
\Rightarrow
W1W2W_{1} \cup W_{2} : sub V.S of VW1W2W2W1V \Leftrightarrow W_{1} \subseteq W_{2} \lor W_{2} \subseteq W_{1}
W1,W2W_{1}, W_{2}: sub V.S of VV
\Rightarrow
W1+W2W_{1} + W_{2} : sub V.S of VV
W1,W2W_{1}, W_{2} : sub V.S of W1+W2W_{1} + W_{2}
UU : sub V.S of V,W1U,W2UW1+W2UV, W_{1} \subseteq U, W_{2} \subseteq U \Rightarrow W_{1} + W_{2} \subseteq U
WW: sub V.S of VV
\Leftrightarrow
W (cF,a,bWcaW,a+bW)W \neq \emptyset (c \in \mathbb{F}, a, b \in W \Rightarrow c \cdot a \in W, a + b \in W)
0vW(αF,a,bWαa+bW)0_{v} \in W (\alpha \in \mathbb{F}, a, b \in W \Rightarrow \alpha \cdot a + b \in W)
(V1,+1,1),(V2,+2,2)(V_{1}, +_{1}, \cdot_{1}), (V_{2}, +_{2}, \cdot_{2}) : V.S over F\mathbb{F} 일 때, 곱집합
벡터 공간의 External Direct Sum
V1×V2={(a,b)aV1,bV2}V_{1} \times V_{2} = \{ (a, b) | a \in V_{1}, b \in V_{2} \} 에 다음 연산을 정의한다.
(a,b)+E(c,d)=(a+1c,b+2d)(a, b) +_{E} (c, d) = (a +_{1} c, b +_{2} d)
αE(a,b)=(α1a,α2b)\alpha \cdot_{E} (a, b) = (\alpha \cdot_{1} a, \alpha \cdot_{2} b)
그러면 (V1×V2,+E,E)(V_{1} \times V_{2}, +_{E}, \cdot_{E})는 V.S over F\mathbb{F} 가 된다.
이 벡터공간을 V1EV2V_{1} \oplus_{E} V_{2} 이라 한다.
벡터 공간의 Internal Direct Sum
(Z,+,)(Z, +, \cdot): V.S over F\mathbb{F} , (X,+,),(Y,+,)(X, +, \cdot), (Y, +, \cdot): sub V.S of (Z,+,)(Z, +, \cdot) 일 때
Z=XIYZ = X \oplus_{I} Y
\Leftrightarrow
zZ,xX,yY,z=x+y\forall z \in Z, \exists x \in X, y \in Y, z = x + y
XY=0X \cap Y = {\vec{0}}
(Z=XIY)XEY(Z = X \oplus_{I} Y) \approx X \oplus_{E} Y
External, Internal Direct Sum이 Isomorphic 하기 때문에 특별히 구분 하지 않고 XYX \oplus Y라 쓴다.
벡터 공간의 Direct Sum의 예
RRR2\mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \approx \mathbb{R}^{2}
{(a,0)aF} {(0,b)bF}F2\{ (a, 0) | a \in \mathbb{F} \} \oplus \{ (0, b) | b \in \mathbb{F} \} \approx \mathbb{F}^{2}
F(FF)F3\mathbb{F} \oplus (\mathbb{F} \oplus \mathbb{F}) \approx \mathbb{F}^{3}
F2F3F5\mathbb{F}^{2} \oplus \mathbb{F}^{3} \approx \mathbb{F}^{5}
RIRi=CRER=R2\mathbb{R} \oplus_{I} \mathbb{R}_{i} = \mathbb{C} \approx \mathbb{R} \oplus_{E} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{2}
Direct Sum of Many V.S 에 대해서도 정의 가능. 유한한 경우와 무한한 경우 정의가 다른데 생략.