Search
Duplicate

데코수학/ 선형대수학/ 행렬 1

(유튜브 동영상인데 현재는 삭제되어서 내용만 남김)

개념

행렬의 정의
행렬이란 벡터공간 위에 있는 선형 함수
행렬이란 숫자들의 2차원 배열
i=1,2,...,m,j=1,2,...,n,aijFi = 1, 2, ... , m, j = 1, 2, ... , n, a_{ij} \in \mathbb{F} 일 때
A=(a11a12...a1na21a22...a2n...am1am2...amn)A = \left( \begin{array}{rrrr} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{array} \right)F\mathbb{F}위의 m×nm \times n 행렬이라 한다.
행렬 표기법
A=aijA = a_{ij}
Mm,n(F)M_{m, n}(\mathbb{F}) : F\mathbb{F}위의 모든 m×nm \times n 행렬의 집합
[A]i[A]_{i}: A의 i번째 행 (1×n1 \times n 벡터)
[A]j[A]^{j}: A의 j번째 열 (m×1m \times 1 벡터)
A=(aij),B=(bij)Mm,n(F)A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m, n}(\mathbb{F})일 때
A=Bi,j,aij=bijA = B \Leftrightarrow \forall_{i,j}, a_{ij} = b_{ij}
A+B:=(aij+bij)A + B := (a_{ij} + b_{ij})
cA:=(caij)c A := (c \cdot a_{ij})
A=(aij)Mm,n,B=(bij)Mn,lA = (a_{ij}) \in M_{m, n}, B = (b_{ij}) \in M_{n, l} 일 때
AB:=(x=1naixbxj)Mm,lAB := (\sum_{x=1}^{n} a_{ix} b_{xj}) \in M_{m, l}
abij=[A]i[B]jab_{ij} = [A]_{i} \cdot [B]^{j}
0m,n=(0)0_{m, n} = (0)
In=(δij)I_{n} = (\delta_{ij})
δij1(i=j),0(ij)\delta_{ij} \Rightarrow 1 (i = j), 0 (i \neq j)
A=(abcd)A = \left( \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \end{array} \right)
A2(a+d)A+(adbc)I=0\Rightarrow A^{2} - (a + d) A + (ad -bc) I = 0

행렬식

A,BA, B 행렬, r,sFr, s \in \mathbb{F}
A+B=B+AA + B = B + A
A+(B+C)=(A+B)+CA + (B + C) = (A + B) + C
A+0=AA + 0 = A
A+(A)=0A + (-A) = 0
(r+s)A=rA+sA(r + s)A = rA + sA
r(A+B)=rA+rBr(A + B) = rA + rB
r(sA)=(rs)Ar(sA) = (rs)A
(AB)C=A(BC)(AB)C = A(BC)
AI=IA=AAI = IA = A
(A+B)C=AC+BC(A + B)C = AC + BC
r(A)B=r(AB)=A(rB)r(A)B = r(AB) = A(rB)
An:=AAn1A^{n} := A \cdot A^{n-1}
A0=IA^{0} = I