Search
Duplicate

데코수학/ 벡터미적분학/ 다변수실함수의 최적화 문제

(유튜브 동영상인데 현재는 삭제되어서 내용만 남김)

개념

Nδ(p):=xxp<δN_{\delta}(\vec{p}) := { \vec{x} | \|\vec{x} - \vec{p} \| < \delta }
f(p)f(\vec{p}): 극대값 δ,xNδ(p),f(p)f(x)\Leftrightarrow \exists \delta, \forall \vec{x} \in N_{\delta}(\vec{p}), f(\vec{p}) \geq f(\vec{x})
f(p)f(\vec{p}): 극소값 δ,xNδ(p),f(p)f(x)\Leftrightarrow \exists \delta, \forall \vec{x} \in N_{\delta}(\vec{p}), f(\vec{p}) \leq f(\vec{x})
Ω(Rn)\Omega(\subseteq \mathbb{R}^{n}) : 유계, 닫힌집합, f:ΩRf : \Omega \to \mathbb{R} 연속 f\Rightarrow f는 최대값, 최소값을 가진다.
유계는 범위가 무한하지 않다는 뜻.
닫힌 집합이라는 것은 범위 경계도 포함한다는 뜻.
f(x,y)f(x, y)(p,q)(p, q)에서 2번 미분가능하고 f(p,q)=0\nabla f |_{(p, q)} = \vec{0} 일 때,
Let.A=2fx2(p,q)2fy2(p,q)(2fxy(p,q))2Let. A = {\partial^{2} f \over \partial x^{2}} |_{(p, q)} \cdot {\partial^{2} f \over \partial y^{2}} |_{(p, q)} - ({\partial^{2} f \over \partial x \partial y} |_{(p, q)})^{2}
A>0A > 0
2fx2(p,q)<02fy2(p,q)<0f(p,q){\partial^{2} f \over \partial x^{2}} |_{(p, q)} < 0 \vee {\partial^{2} f \over \partial y^{2}} |_{(p, q)} < 0 \Rightarrow f(p, q): 극대
2fx2(p,q)>02fy2(p,q)>0f(p,q){\partial^{2} f \over \partial x^{2}} |_{(p, q)} > 0 \vee {\partial^{2} f \over \partial y^{2}} |_{(p, q)} > 0 \Rightarrow f(p, q) : 극소
A<0A < 0
f(p,q)f(p, q) : 안장점
안장점이란 극대이면서 동시에 극소인 점. 어떤 방향에서 보면 극대이고 어떤 방향에서 보면 극소가 된다.
f(x),g(x):pf(\vec{x}), g(\vec{x}) : \vec{p}에서 미분가능, f(p)f(\vec{p}) 극값, g(p)=0g(\vec{p}) = 0
λ,fp=λgp\Leftrightarrow \exists \lambda, \nabla f |_{\vec{p}} = \lambda \nabla g |_{\vec{p}}