Search
Duplicate

데코수학/ 집합론/ 곱집합

(유튜브 동영상인데 현재는 삭제되어서 내용만 남김)

1

개념

순서쌍
(a,b)={{a},{a,b}}(a, b) = \{ \{a\}, \{a,b\}\}
카테시안(곱집합)
데카르트의 이름을 따서 지은 이름
A×B={(a,b)aA,bB}A \times B = \{ (a, b) | a \in A, b \in B \}
카테시안은 순서쌍 개념이기 때문에, 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.
A×BB×AA \times B \neq B \times A
A×(B×C)(A×B)×CA \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C
직선을 R\mathbb{R}, 원을 S1S^{1}이라 할 때
R×R\mathbb{R} \times \mathbb{R} : 평면
S1×RS^{1} \times \mathbb{R}: 원주면
R×R×R\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 3차원 유클리드 공간
S1×S1S^{1} \times S^{1}: 도넛면, 토러스

카테시안식

A×(BC)=(A×B)(A×C)A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)
A×(BC)=(A×B)(A×C)A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)
A×(BC)=(A×B)(A×C)A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)
(A×B)(C×D)=(AC)×(BD)(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)
(A×B)(C×D)(AC)×(BD)(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)
(A×B)c=(Ac×Bc)(Ac×B)(A×Bc)(A \times B)^{c} = (A^{c} \times B^{c}) \cup (A^{c} \times B) \cup (A \times B^{c})
ABA×CB×CA \subseteq B \Rightarrow A \times C \subseteq B \times C
(A,B)ACBD(A, B \neq \emptyset) \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D